Ventspils Kultūras centra privātuma politika

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Kultūras centrs” (turpmāk – Kultūras centrs) ievāc un apstrādā fizisko personu datus, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.

Kultūras centrs rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz:

 • fiziskajām personām – Kultūras centra pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Kultūras centra noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
 • Kultūras centra telpu un teritorijas apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • korespondences ar Kultūras centru iesniedzējiem un saņēmējiem;
 • zvanu veicējiem uz Kultūras centra tālruņiem un zvanu saņēmējiem;

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs”, adrese: Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63621200, e-pasts: [email protected].

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

 1. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par Kultūras centra veikto fizisko personu datu apstrādi.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

 1. Kultūras centrs, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:
  • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
  • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Kultūras centrs apstrādā personas datus tam noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī pakalpojumu sniegšanai, lai:
  • rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
  • rūpētos par Ventspils amatiermākslas kolektīvu darbību;
  • organizētu pasākumus iedzīvotājiem un pilsētas viesiem;
  • nodrošinātu pakalpojumu izpildi (inventāra un telpu nomu prezentācijām, sanāksmēm un saviesīgiem pasākumiem), norēķinus, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;
  • savāktu statistikai nepieciešamās ziņas un iegūtu Kultūras centra darbības analīzei, plānošanai, uzlabošanai un darbības kontrolei nepieciešamo informāciju;
  • sniegtu bezmaksas konsultācijas par pasākumu organizēšanu;
  • nodrošinātu saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām;
  • informētu sabiedrību par pasākumiem un Kultūras centra darbību;
  • publisko pasākumu laikā informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām veiktu fotografēšanu, video vai audiovizuālu fiksāciju;
  • nodrošinātu un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu tiesisko interešu aizsardzību (tiek veikti telefona sarunu audioieraksti);
  • novērstu vai atklātu likumpārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, kā arī, lai aizsargātu personu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību (tiek veikta videonovērošana Kultūras centra telpās un teritorijā);
  • citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 4.1. – 4.9.apakšpunktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir Regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un e) apakšpunkts, proti:
  • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem (piemēram, personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā);
  • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, personas identificēšanai, darba līguma noslēgšanai, saziņai ar datu subjektu);
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Kultūras centru attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikti ārējos normatīvajos aktos – likumos, Ministru kabineta noteikumos un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos (piemēram, datu nodošana valsts pārvaldes iestādēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, tiesībaizsardzības iestādēm u.c.) to funkciju izpildei));
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Kultūras centram likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (piemēram, sabiedrības informēšana par kultūras pasākumiem).
 2. Kultūras centra sniegto pakalpojumu kvalitātes un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanas ietvaros, veicot telefona sarunu audioierakstus, Kultūras centrs apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – lai aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai izvērtētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti).
 3. Veicot videonovērošanu, Kultūras centrs apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu – lai aizsargātu personu dzīvību un veselību, novērstu vai atklātu likumpārkāpumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, aizsargātu savas vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, lai identificētu nodarīto kaitējumu, zaudējumus un personas, kas tos izdarījušas).

Personas datu kategorijas

 1. Kultūras centrs, īstenojot šīs privātuma politikas 4.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, galvenokārt, apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas:
  • identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads);
  • kontaktinformācija (piemēram, deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  • CV, izglītības dokumenti, motivācijas vēstules;
  • finanšu dati (piemēram, bankas konts, atlīdzības apmērs);
  • mācību iestāde un klase vai grupa, kuru apmeklē amatiermākslas kolektīva dalībnieks;
  • foto, video un audiovizuālas fiksācijas;
  • telefona sarunu audioieraksta dati (zvana veicēja vai zvanu saņēmēja tālruņa numurs, telefona sarunas ieraksts – komunikācijas saturs, kas atklāj personas datus);
  • videonovērošanas dati (personas attēls (izskats), personas rīcības veids (uzvedība), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas));
  • citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Kultūras centrs drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;
  • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Videonovērošanas ieraksti no Kultūras centra telpām un teritorijas tiks glabāti laika periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzēs Kultūras centram vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
 3. Telefona sarunu audioieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzēs Kultūras centram vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
 4. Personāla atlases laikā iegūtā informācija par amata pretendentiem pilnībā vai daļēji tiek glabāta ne ilgāk kā 1 mēnesi, lai nodrošinātu Kultūras centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Kultūras centrs saņems sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
 5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

Personas datu nodošana

 1. Kultūras centrs var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām tos izpaust ir Kultūras centra tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem ( VID, VSAA, revidentiem, Latvijas Nacionālajam kultūras centram u.c.), vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.
 2. Nododot fizisko personu datus, Kultūras centrs nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.
 3. Kultūras centra rīcībā esošie fizisko personu dati netiek nodoti trešajām valstīm.

Foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšana

 1. Lai informētu Ventspils pilsētas iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Kultūras centra darbību un Ventspils pilsētā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tajos var tikt veikta foto, video un audiovizuāla fiksācija.
 2. Kultūras centrs informāciju par foto, video un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz nolikumos, preses relīzēs, afišās par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.
 3. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas sniegta piekrišana, Kultūras centra darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var personu uzrunāt tieši un lūgt tās atļauju personas fiksēšanai foto attēlu, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, uzskatāms, ka persona ir sniegusi piekrišanu savu personas datu apstrādei (sava foto attēla, video vai audiovizuālās fiksācijas publiskošanai). Atsevišķos gadījumos var tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski.
 4. Kultūras centrs uzņemtos foto attēlus, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Ventspils pilsētas pašvaldības informatīvajos izdevumos, reprezentācijas, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos, informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa (Kultūras centra) un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.
 2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
  • rakstveida formā klātienē Kultūras centra telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Kultūras centra e-pastu [email protected]. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Kultūras centrs saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;
  • izmantojot pasta sūtījumu. Vienlaicīgi, Kultūras centrs saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, Kultūras centrs izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.
 4. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Kultūras centrā vai Datu valsts inspekcijā.